Privacy

Algemeen

Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, Steenweg op Bergen 1424, 1070 Brussel of één van haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de produkten en diensten van hun filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan het Consumer Relations departement op het hierboven vermeld adres of door e-mail aan consumerinfo@eur.ko.com

Deze privacyverklaring (“verklaring”) schetst de gegevens die de onderneming mag inzamelen van de bezoekers van haar in de VS gehosted websites en hoe die gegevens mogen worden gebruikt en doorgegeven. Wij raden u aan deze privacyverklaring te lezen voordat u een van onze websites bezoekt. Het klikken op de aanvaardingvakjes impliceert dat:

  • U de onderneming toelating geeft om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in het privacybeleid. Die verwerking kan verwijzen naar wereldwijde uitwisselingen met gelieerde bedrijven, externe dienstenleveranciers en bedrijven in alle landen (met inbegrip van de VS en andere landen die de gegevens niet op dezelfde manier beschermen als in België.
  • U verklaart zich akkoord dat Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, gelieerde bedrijven en/of externe dienstenleveranciers uw persoonlijke gegevens gebruiken voor algemene informatiedoeleinden en om u informatie op te sturen via e-mail [/fax/gewone post/telefoon] zoals beschreven in het privacybeleid.
Alle volgende bezoeken van een van de websites van de onderneming impliceert dat u akkoord gaat met alle bepalingen in deze verklaring. Gelieve onze websites dus niet te gebruiken als u het niet eens bent met een van de punten in deze privacyverklaring.

Welke persoonlijke gegevens zamelen we in en waarom?  

De onderneming mag een aantal persoonlijke gegevens over u bijhouden (zoals uw naam, uw voornaam, uw moedertaal, uw postadres, uw telefoon/gsm-nummer, uw e-mailadres, pers, specialisatie/vak, uw aanvaarding van deze privacyverklaring). Sommige websites zijn mogelijk toegankelijk zonder dat u zich moet laten registreren of persoonlijke gegevens moet invullen, andere websites of delen van websites zijn zonder registratie niet toegankelijk. Als u ons bovendien contacteert met een vraag, houden wij uw persoonlijke gegevens bij om uw vraag te kunnen beantwoorden.

De rubrieken “Contacteer ons” en “Opmerkingen”.  

De onderneming moedigt de bezoekers aan vragen te stellen en opmerkingen te maken. De e-mailadressen en bepaalde andere gegevens van de mensen die gebruik maken van deze rubrieken, worden ingezameld om hun vragen gemakkelijker te kunnen beantwoorden.

Speciale aanbiedingen en productinformatie.  

De onderneming voorziet de mogelijkheid om per e-mail info flashes en communiqués over haar activiteiten en producten door te geven. De door u verstrekte persoonlijke gegevens mogen worden gebruikt om die communicatie te vergemakkelijken.

Wanneer worden de ingezamelde persoonlijke gegevens doorgegeven?

Behoudens de bepalingen in deze privacyverklaring worden uw persoonlijke gegevens door de onderneming niet verkocht aan niet-gelieerde derden. Voor de bovengenoemde doeleinden mogen wij de persoonlijke gegevens die u via onze websites hebt verstrekt, doorgeven aan de mensen of de bedrijven die wij hebben geselecteerd om promotie te voeren en andere activiteiten te organiseren waarvoor u zich hebt geregistreerd of waaraan u blijkens uw eigen verzoek zou willen deelnemen. Meer in het bijzonder mogen wij voor dat doel informatie doorgeven aan gelijk welk land (met inbegrip van de VS en andere landen die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming hanteren als België). Wij zullen tevens persoonlijke gegevens doorgeven als ons dat door de wet of in bevelschriften, dagvaardingen of andere gerechtelijke proceduren wordt gevraagd.

De onderneming eist van de personen en de bedrijven die zij in het bezit stelt van de ingezamelde persoonlijke gegevens, dat zij het gebruik van die gegevens strikt beperken tot de toepassing waarvoor ze door de onderneming zijn verstrekt, dat zij die gegevens op passende wijze beschermen en ze niet doorgeven aan anderen. De onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit de niet-naleving door niet-gelieerde derden van hun privacyverplichtingen ten aanzien van de onderneming. De onderneming is evenmin verantwoordelijk voor de privacyregels en de gebruiken van andere websites die aan onze websites zijn gekoppeld. Persoonlijke gegevens over uzelf mogen voor de bovenstaande doeleinden ook wereldwijd worden doorgegeven via de internationale vertakkingen van de onderneming, met inbegrip van andere gelieerde entiteiten. In het bijzonder mogen wij gegevens overdragen aan gelijk welk ander land (met inbegrip van de VS en landen die mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming garanderen als België. Naast deze beperkte verspreiding van persoonlijke gegevens mag de onderneming haar dochterondernemingen of niet-gelieerde derden ook voorzien van globale informatie over de bezoekers van onze sites. Zo mogen wij de gemiddelde leeftijd van de bezoekers van onze sites of het aantal bezoekers uit verschillende geografische gebieden bekendmaken. Dergelijke globale informatie mag geen gegevens van individuele bezoekers van onze websites bevatten.

De onderneming mag persoonlijke en andere gegevens doorgeven aan een koper of een opvolger in verband met de verkoop van de onderneming, een dochteronderneming of een nevenactiviteit van de onderneming, of van bijna alle activa van de onderneming of van een van haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven of nevenactiviteiten.

Speciale opmerking voor ouders

De onderneming neemt haar verplichtingen in het kader van de toepasselijke wetten op de inzameling van persoonsgegevens van kinderen onder 12 jaar ernstig. Waar aangewezen zal de onderneming de kinderen specifieke richtlijnen geven om geen persoonlijke gegevens door te geven op onze websites en/of redelijke stappen zetten om ervoor te zorgen dat we de goedkeuring van de ouders hebben om dergelijke gegevens op te vragen.

De ouders moeten beseffen dat de informatie die door kinderen of anderen vrijwillig wordt verstrekt in chatsessies, e-mails, bulletinboards en dergelijke, door andere partijen kan worden gebruikt om ongewenste e-mails of andere contacten te genereren. De onderneming moedigt alle ouders aan hun kinderen voor te lichten over veilig en verantwoord internetgebruik.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?

De onderneming neemt maatregelen om ongeoorloofde toegang tot haar websites en wijziging, verwerving of misbruik van persoonlijke gegevens door onbevoegden te voorkomen. De onderneming wijst de bezoekers van haar websites evenwel op het feit dat geen enkel netwerk, zelfs het internet niet, volledig veilig is. Wij kunnen bijgevolg niet verantwoordelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of ongeoorloofde verwerving van de persoonlijke gegevens die op onze websites worden verstrekt, of voor enige schade die voortvloeit uit dat verlies, die beschadiging of die ongeoorloofde verwerving.

Hoe vrijwaren wij de integriteit van uw persoonlijke gegevens?  

De onderneming heeft procedures uitgewerkt om uw persoonlijke gegevens exact, volledig en actueel te houden voor het doel waarmee ze worden ingezameld en gebruikt. U mag de door u verstrekte gegevens controleren en zo nodig vragen dat ze worden gecorrigeerd. Als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of de rechtzetting of schrappen ervan vragen, gelieve ons dan te contacteren op bovenvermeld adres.

Welke gegevens houden we nog bij? 

Als u een van onze websites bezoekt of er interactief mee werkt, worden er soms ook gegevens ingezameld die “klikstreamgegevens” worden genoemd. Die gegevens omvatten mogelijk uw internetbrowser en uw besturingssysteem, de pagina’s en de informatie die u op onze site hebt opgevraagd, de totale duur van uw bezoek aan onze site en de domeinnaam van de website die u in verbinding heeft gebracht met onze site. Als u zich voorheen tijdens het registratieproces al identificeerde als lid van een zaak of organisatie registreren wij mogelijk ook het feit dat een vertegenwoordiger van uw zaak of organisatie de site bezocht, samen met andere klikstreamgegevens over dat bezoek. Wij combineren de klikstreamgegevens met uw persoonlijke identificatiegegevens terwijl u actief bent op onze sites om onze website beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. We zamelen geen klikstreamgegevens in wanneer u niet op onze websites vertoeft, met uitzondering van de domeinnaam van de website waar u hebt doorgeklikt naar onze site.

Gegevens die automatisch op uw computer worden geplaatst – cookies

Als u een van onze websites bezoekt, slaan wij soms bepaalde gegevens op uw computer op. Die gegevens kunnen de vorm aannemen van een klein tekstbestand, een zogeheten “cookie”, en kunnen ons helpen om uw ervaring met onze websites op velerlei manieren te verbeteren. Cookies stellen ons bijvoorbeeld in staat een website beter af te stemmen op uw interesses en voorkeuren. Onze websites maken meer bepaald gebruik van cookies om te controleren welke rubrieken van onze websites het vaakst worden geraadpleegd, waar onze bezoekers naartoe gaan en hoeveel tijd zij op hun bestemming doorbrengen. Cookies worden alleen gelezen door de server die ze heeft geplaatst en zijn niet in staat codes of virussen uit te voeren.

Als specifieke programma’s op onze websites gekoppeld zijn aan de invoering van een gebruikersnaam en een wachtwoord, kunt u ook vragen om uw gebruikersnaam en uw wachtwoord op te slagen, zodat u die gegevens bij uw volgend bezoek aan de website niet meer moet invoeren. Die functie berust op de plaatsing van een cookie.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid cookies van de harde schijf van uw computer te wissen, alle cookies te blokkeren of een waarschuwing te genereren voordat er een cookie wordt geïnstalleerd. Gelieve uw browserinstructies of uw helpscherm te raadplegen om meer te vernemen over die functies. Merk evenwel op dat sommige functies en programma’s van onze websites mogelijk onbeschikbaar zijn als de cookies worden gewist of geblokkeerd.

Sommige cookietoepassingen met betrekking tot onze websites worden mogelijk beheerd door niet-gelieerde entiteiten die door de onderneming zijn aangezocht voor het beheer van bepaalde programma’s en de inwilliging van specifieke bezoekers-/klantenverzoeken. De onderneming vraagt deze entiteiten om hun gebruik van cookies te beperken tot de toepassingen zoals vervat in deze privacyverklaring, maar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van cookies door derden

Offline versus online 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de inzameling van gegevens en de verspreidingspraktijken via de websites van de onderneming in België en zijn niet van toepassing op de gegevensinzameling die offline of buiten België wordt georganiseerd.

Hoe kunt u vragen stellen over ons privacybeleid en uw persoonlijke gegevens opvragen?

Uw gegevens worden volledig vrijwillig verstrekt en u hebt het recht ze niet te geven.

Coca-Cola Enterprises Belgium bvba, Steenweg op Bergen 1424, 1070 Brussel of één van haar verbonden vennootschappen, zullen de gegevens van de deelnemers behandelen conform de Wet van 08/12/92 tot Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Zij mogen deze gegevens gebruiken voor de promotie van hun producten en diensten, met inbegrip van de producten en diensten van hun filialen. De deelnemer heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem betrekking hebben en kan in voorkomend geval de rechtzetting of het schrappen ervan vragen aan Consumer Relations op het hierboven vermeld adres of door e-mail aan consumerinfo@eur.ko.com

Als u vragen of problemen hebt in verband met deze privacyverklaring, als u uw persoonlijke gegevens wilt opvragen of als u ons wilt vragen uw persoonlijke gegevens niet voor een bepaald doel te gebruiken, gelieve dan de hierboven gemelde richtlijnen op te volgen.

Wijzigingen van deze privacyverklaring 

Deze privacyverklaring vormt de enige erkende verklaring van de praktijken van de onderneming met betrekking tot de inzameling van persoonlijke gegevens via haar websites en aansluitend met betrekking tot het gebruik en de bekendmaking van die gegevens. Samenvattingen van deze verklaring, gegenereerd door software van derden of anderzins (bijvoorbeeld in verband met de “Platform for Privacy Preferences” of “P3P”), hebben geen wettelijke uitwerking, zijn op geen enkele manier bindend voor de onderneming, mogen niet worden gehanteerd in vervanging van deze verklaring en kunnen niet worden beschouwd als een vernieuwde versie of een aanpassing van deze verklaring.

De onderneming mag deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. U doet er goed aan deze pagina op te slaan bij uw favorieten en regelmatig opnieuw te bekijken om er zeker van te zijn dat u over de meest recente versie van deze verklaring beschikt. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de privacyverklaring op significante wijze wordt aangepast.

Door dit vakje te klikken, geeft u Coca-Cola Enterprises Belgium bvba (de “onderneming”) toelating om uw persoonlijke gegevens bij te houden en te verwerken zoals beschreven in het hierboven vermelde privacybeleid. Die verwerking kan verwijzen naar wereldwijde uitwisselingen met gelieerde bedrijven, externe dienstenleveranciers en bedrijven in alle landen (met inbegrip van de VS en andere landen die de gegevens niet op dezelfde manier beschermen als België).

deze site is gehost bij:

Amazon Web Services (Ierland)

Krijg een melding wanneer we interessante aanbiedingen hebben.

We zenden onze abonnees het laatste nieuws, geen spam!